Vedtægter


Petanque 2013 - Næstved

Vedtægt for idrætsforening




§ 1 Foreningens navn:   


Foreningens navn er:  Petanque 2013 Næstved   


Stiftelsesår og – dato:    19.02.2013.



§ 2 Foreningens hjemsted:


Foreningen er hjemmehørende i Næstved kommune.



§ 3 Foreningens formål:


3.1 Foreningen har til formål – i en sportslig og venskabelig ånd – at fremme interessen for petanquesporten og at arbejde for at skabe bedre muligheder for spillets udøvelse i Næstved Kommune.


3.2 Foreningen skal i sit arbejde tilgodese såvel bredde – som konkurrenceniveauet, i den udstrækning, som foreningens medlemmer, måtte ønske og give udtryk herfor.




§ 4 Organisationsforhold:


Foreningen er medlem af Dansk Petanque Forbund (DPF) og DGI 



§ 5 Medlemskab:


5.1 Foreningen er åben for alle der ønsker medlemskab og som kan tilslutte sig foreningens vedtægter.

 

5.2 Man kan ikke optages som medlem eller forblive som medlem, såfremt man har gæld til foreningen, såsom Kontingentrestance m.v.

     

5.3 Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

 

5.4 Medlemsrettigheder erhverves først, efter indbetaling af kontingent.

 



§ 6 Udmeldelse:


Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen med 14 dages varsel.


Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.




§ 7 Ordinær generalforsamling:


7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.


7.2. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:


  1. Valg af 2 stemmetællere


  2. Valg af dirigent.


  3. Valg af referent


4. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 


  5. Bestyrelsens beretning.


  6. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.


  7. Indkomne forslag.


  8. Orientering om næste års budget.+ vedtagelse


  9. Fastsættelse af kontingent.


10. Valg i henhold til vedtægterne.


11. Eventuelt   

 


7.3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen videresender forslaget til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.


7.4. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal.


7.5. Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der under-skrives af dirigenten og formanden for foreningen.



§ 8 Ekstraordinær generalforsamling:


8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ medlemmer stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden.


8.2. Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i den lokale avis eller på foreningens hjemme-side.



§ 9 Valg:


9.1. Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.


9.2.  Generalforsamlingen vælger en bestyrelse der skal bestå af minimum 5 personer.


9.3. Formand vælges for 2 år i lige år 


9.4. Kasserer vælges for 2 år i ulige år   


9.5. 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år i lige år


9.6 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år i ulige år


9.7.  1. suppleant for 1 år


9.8.  2. suppleant for 1 år


9.9  1 revisor for 1 år


9.10. 1 revisor for 1 år


9.11 1 revisorsuppleant for 1 år



§ 10 Afstemninger:


10.1. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal af fremmødte medlemmer ved ændringer i vedtægterne.


10.2. Alle medlemmer har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.


10.3. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt..


10.4. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot et stemmeberettiget medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmer gælder ikke.


10.5. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 7.3. kan komme til behandling og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.



§ 11 Bestyrelsen:


11.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer denne i alle foreningsmæssige forhold.


11.2. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt retningslinier til de for arbejdet nødvendige udvalg.


11.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal, herunder formand eller næstformand, er til stede.


11.4. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. Et bestyrelsesmedlem kan kræve skriftlig afstemning i personsager.


11.5 Referat af generalforsamling, dagsorden og konklusion fra bestyrelsesmøder sendes pr. e-mail eller brev til medlemmerne inden for 8 dage efter mødet.




§ 12 Udvalg:


12.1. Til varetagelse af de daglige praktiske og idrætslige opgaver, nedsætter bestyrelsen det for arbejdet nødvendige antal udvalg.


12.2. Bestyrelsen udpeger formanden og i samråd med denne udvalgets medlemmer.


12.3. Bestyrelsen udarbejder retningslinier for arbejdets praktiske omfang med hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser.



§ 13 Ad hoc udvalg:


13.1. Bestyrelsen kan nedsætte/opløse ad hoc udvalg til løsning af særlige kortere varende opgaver.


13.2. Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer til disse udvalg og udarbejder retningslinier for disse.



§ 14 Medlemspligter:


14.1. Medlemmer er underlagt de for foreningen til enhver tid gældende vedtægter, retningslinier og bestemmelser.


14.2. Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer fra deltagelse i foreningens aktiviteter og stævner indtil forholdene er bragt i orden.



§ 15 Tegningsret:


15.1. Foreningen tegnes af den valgte ledelse som repræsenterer foreningen i alle forhold overfor myndigheder og organisationer.


I alle tilfælde tegnes foreningen af formanden og en fra ledelsen.


Formanden og økonomiformanden kan disponere hver for sig på foreningens vegne i den daglige drift, overfor foreningens bank.


15.2. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.


15.3. Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse og udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt,


trufne  beslutninger og afgørelser.



§ 16 Kontingenter:


16.1 Kontingentet vurderes hvert år af bestyrelsen og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

 

16.2 Kontingentet for medlemmer forfalder til betaling hver 1 st. februar, for nye medlemmer ved præsentation,  efter ca. 3 ugers deltagelse i foreningens aktiviteter. 


16.3 Restancer i kontingentet ud over 1 måned fra forfaldsdato, medfører automatisk sletning som medlem.

   

16.4 Kontingentet til foreningen, gælder for hele foreningsåret.


16.5 Foreningen betaler medlemskontingent til henholdsvis DGI og DPF. Licens til DPF betales af de enkelte  deltagere.

DGI, Kvartet, Sekstete, DPF og veteran (klubhold) betales af klubben. Alt andet betales af den enkelte, ved kvalifikation/mesterskab gives der et tilskud på 200 kr. pr. spiller.



§ 17 Regnskab og revision:


17.1 Regnskabet følger kalenderåret og skal indeholde driftsregnskab og status. Årsregnskabet sendes til  medlemmerne, sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

17.2 Kassereren fremlægger, på generalforsamlingen, det reviderede regnskab til godkendelse, samt orientere om næste års budget.


17.3. Revision af regnskab skal være foretaget senest den 28. februar og underskrives af formand, kasserer og revisor.


17.4. De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde på grundlag af retningslinier godkendt af generalforsamlingen.


17.5. Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere at der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på  foreningens konto.


17.6. Revisionen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn i foreningen.



§ 18 Eksklusion:


18.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig i henhold til § 11.3, og kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, der beviseligt arbejder til skade for foreningen, eller udviser usportslig optræden ved foreningens stævner og arrangementer.

Eksklusion medfører 2. års karantæne, hvorefter der kan anmodes bestyrelsen om genoptagelse som medlem af foreningen.




§ 19 Doping:


19.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde gældende dopingbestemmelser godkendt af Dansk Idrætsforbund.


19.2. Foreningens medlemmer er forpligtet til på foranledning af Anti Doping Danmarks kontrollanter at afgive dopingtest.



§ 20 Vedtægtsændringer:


20.1 Skriftlige forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles til bestyrelsen senest14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen videresender forslag til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.


20.2. Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.


20.3. Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at § 20.2. behøves at være opfyldt.



§ 21  Foreningens opløsning:


21.1 Opløsningen af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettet medlemmer på en i samme anledning indkaldt ekstraordinære generalforsamling stemmer herfor.


21.2. Generalforsamlingen skal samtidigt træffe afgørelse om afvikling af eventuel fast ejendom efter indstilling fra bestyrelsen. Her er almindeligt flertal tilstrækkeligt.


21.3 Ved opløsning tilfalder eventuel formue  Børnecanser fonden efter generalforsamlingens beslutning.


Således vedtaget på  generalforsamling d. 1 marts 2016





Curabitur

LDM +60 double 

28. juli 2019